świat wedłóg KoreJ...

Temat: Podobieństwo figur
1 oblicz skalę podobieństwa odcinka AB do odcinka CD jeśli a)|AB|=3cm |AC|=6cm b)|AB|=25cm |AC|=1,5dm c)|AB|=0,3m |AC|=0,2dm Najlepiej jakby ktoś szczegółwo opisał zrobienie 1 przykładu później sobie poradzę
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=182661Temat: zadania z próbnej
...2 zadania z próbnej matury w mojej szkole i nie wiem jak je rozwiązać. pomożecie? Zad. 1 Odcinek AB, gdzie A(0,-4), B(0,6) jest przeciwprostokątną trójkąta ABC. Wierzchołek C o ujemnej odciętej należy do prostej k o równaniu y= -x a) Oblicz współrzędne wierzchołka C b) Obrazem trójkąta ABC w jednokładności o środku S i skali k, k<0, jest trójkąt A’B’C’, którego pole wynosi 5. Wiedząc dodatkowo, że C’(6,5 ; -3,5), oblicz skalę jednokładności i współrzędne punktu S. Zad. 8 Na płaszczyźnie z prostokątnym układem współrzędnych zilustruj zbiór wszystkich puntków płaszczyzny o współrzędnych (x,y), dla których ciąg: (xy-2, xy+x, x) jest rosnącym ciągiem arytmetycznym
Źródło: forum.zadania.info/viewtopic.php?t=9136


Temat: Odcinek AB gdzie A(0,-4), B(0,6), jest przeciwprostokątną
Odcinek AB gdzie A(0,-4), B(0,6), jest przeciwprostokątną trójkąta ABC. Wierzchołek C o ujemnej odciętej należy do prostej o równaniu y=-x. a) Oblicz współrzędne wierzchołka C b) Obrazem trójkąta ABC w jednokładności o środku S i skali k, k<0, jest trójkąt A'B'C', którego pole wynosi 5. Wiedząc dodatkowo, że C'(6,5,-3,5), oblicz skale jednokładności i współrzędne punktu S.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=196290


Temat: trójkąty różnej maści
1. w trójkącie prostokątnym ABC punkt D jest środkiem przeciwprostokątnej AB. Punkt E lezy na pprzyprostokątnej AC oraz odcinek ED jest prostopadły do odcinka CA. ED = 6 a CD = 6,5. znajdz dlugosci bokow trojkata ABC 2. w trójkącie równobocznym ABC wysokosci AE i CD przecinają się w punkcie S. a ) wykaż, że trójkąd ADE jest podobny do trójkąta ASC - oblicz skale podobieństwa. b) wiedząc, dodatkowo ze obwód trójkąta ASC wynosi 6, oblicz długość boków trójkąta ABC. wynik podaj w postaci a + b sqrt{} c ; gdzie a,b,c in C i c > 0 błagam, pomóżciee..
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=192405


Temat: okręgi i jednokłądność
nie wiem czy w dobrym dziale (jak w złym to pewnie moderatorzy dadzą do kosza albo przeniosą) no ale, zadanie: Dane są okręgi: : +-2x=0 : ++4x +2y +1=0 Znajdź środek i skale jednokładności tak, aby J ()= nie mam pojęcia jak to zrobić! mam środki okręgów i promienie i co dalej?! jest jakiś wzór na obliczenie skali albo środka jednokładności?
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=141142


Temat: Romb, trapez, podobieństwo figur.
...tego trapezu. 5. Oblicz stosunek pól : figur, na które odcinek AB dzieli dany: a) prostokąt, jeśli punkty A,C wyznaczają na jednym boku trzy równe odcinki, a punkt B jest środkiem przeciwległego boku b) równoległobok, jeśli A jest środkiem krótszego boku, a punkty B, C, D wyznaczają na dłuższym boku cztery równe odcinki. 6. Budynek o powierzchni użytkowej 150 zaznaczono na planie zagospodarowania terenu jako prostokąt o wymiarach 20 cm na 30 cm. a) oblicz skalę planu b) wyznacz wymiary prostokąta przedstawiającego dany budynek na mapie w skali 1:500 Proszę o pomoc - moje gg: 5132489 -- 20 lut 2010, o 17:33 -- zad. 6 a) zrobiłam, wyszło mi 1:50 -- 20 lut 2010, o 17:37 -- 6 b) 2 cm X 3 cm
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=180000


Temat: Trójkąty, prostokąty, trapezy - 4 zadania
4. Rysunek. Oblicz skale: http://matematyka.pisz.pl/strona/514.html
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=199905


Temat: jak to rozwiązać
...ABC boki mają długość [ab] = 8cm [ac]=[bc]=10cm a. sprawdź czy ten trójkąt jest ostrokątny cz rozwartokątny b. oblicz długość wysokości tego trókąta poprowadzonej na podstawe ab c. wyznacz długość promienia okręgu opisanego na tym trójkącie. d. oblicz odległość srodka okręgu z punktu c. od podstawy AB 7. w trójkącie równobocznym ABC wysokość AE i CD przecinają się w punkcie S a. wykaż że trójkąt ADE jest podobny do trójkąta ASC. oblicz skałe tego podobieństwa b. wykaż że obw trójkąta ASC wynosi 18cm oblicz długości boku trójkąta ABC wynik przedstaw w postaci a+b sqrt{} (gzie x to c) gdzie a, b, c należy do C i c>0
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=185665


Temat: Trójkąt - skala podobieństwa
Cześć. Muszę zrobić kilka zadań z matematyki i mam z dwoma problem. Bardzo bym prosił, żeby ktoś pomógł mi je rozwiązać. Zad1. W trójkącie ABC, o bokach |AB|= 10, |BC|= 8 i |CD|= 12, prosta równoległa do boku AB przecina boki AC i BC odpowiednio w punktach K i L. Wiedząc, że trójkąt KLC i trapez ABLK mają równe obwody, oblicz skalę podobieństwa trójkąta ABC do trójkąta KLC Zad2. Krótsze ramię dźwigni ma długość 20 cm, a dłuższe 50 cm. Jak wysoko wzniesie się punkt końcowy B dłuższego ramienia, gdy punkt koncowy A krótszego ramienia obniży sie o 15 cm? Z góry dziękuje
Źródło: forum.zadania.info/viewtopic.php?t=3010


Temat: geo metria
1.w trojkacie prostokatnym abc przyprostokatne maja dlugosc IABI=32 IACI=24 symetria boku BC przecina ten bok w punkcje d bok AB w punkcie E i przedluzenie boku AC w punkcjie F udowodnij ze trojkaty EBD jest podobny do trojkata EAF i oblicz skale tego podobienstwa 2.dany jest trojkat rownoboczny ABC Punkty P Q R leza na bokach trojkata ABC (po jednym na kazdym boku)w taki sposob ze kazdy bok Trojkata PQR jest prostopadly do jego boku a)wykaz ze trojkat PQR jest rownoboczny b)wyznacz stosunek IARI −−−−−− IPQI
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=144053


Temat: 3 jednakowe kule wpisane w jedną
Eh nie mam pomysłu na to zadanie=/ .. W duża kulę wpisano 3 małe kule o jednakowych promieniach w taki sposób, że każda z kul jest styczna do trzech pozostałych. Oblicz skalę podobieństwa małej kuli do dużej kuli..
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=4770


Temat: skala podobienstwa
zad1 prostokat o polu 20 przeksztalcono przez podobienstwo na prostokat o polu 320. Oblicz skale podobienstwa zad2 trojkat o obokach 12,18,27 przeksztalcono przez podobienstwo otrzymujac trojkat o obwodzie 19. oblicz boki tego trojkata. kto mi pomoze to rozwiazac bardzo prosze o pomoc wiem wiem to nie sa zadania na najwyzszym poziomie daltego tym bardziej prosze jakiegos geniusza o wsparcie
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=127585


Temat: Pola figur płaskich...
Zad. N trójkącie o bokach długości 6,6,8 opisano okrąg o promieniu R i wpisano w ten trójkąt okrąg o promieniu r. Oblicz skalę podobnieśtwa promienia R do promienia r. Z trzech trójkątów równobocznych zbudowano trapez o polu. Oblicz obwód trapezu i długosci jego przekątnych, uzasadnij,że na trapezie można opisać okrąg, oblicz promień tego okręgu.
Źródło: forum.zadania.info/viewtopic.php?t=1545


Temat: zadanie ze skala......
Aby obliczyć odległość na mapie, skorzystaj z tw. Pitagorasa, potem mając wymiary w rzeczywistości i na mapie, oblicz skalę (). Natomiast skala powierzchni to .
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=38067


Temat: oblicz skalę podobieństwa okręgów
Na trójkącie o bokach 6cm, 6cm, 8cm opisano okrąg o promieniu R, oraz wpisano w ten trójkąt okrąg o promieniu r. Oblicz skalę podobieństwa okręgu o promieniu R do okręgu o promieniu r.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=108884


Temat: Zadania z wielokątami
...działki są podobne w skali k=. Obwód większej z nich wynosi 120m. Oblicz pole mniejszej działki. zad.9 Jeżeli jeden bok prostokąta zwiększymy o 5cm, a drugi o 2cm, to pole zwiększy się o . A jeżeli jeden bok wyjściowego prostokąta zmniejszymy o 1cm, a drugi o 2cm, to pole zmniejszy się o . Oblicz boki wyjsciowego prostokąta. zad.10 Gminą wiejską o najmniejszej powierzchni jest Górowo Iławieckie położone w woj. warm-maz, zajmujące zaledwie . Oblicz skalę mapy, na której ta gmina zajmuje
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=101193


Temat: jednokładność w układzie współrzędnych
Skoro znasz pola to oblicz skalę... Jak już poznasz skalę to skorzystaj z tego, że masz dany punkt i oblicz współrzędne punktu S. Jednokładność o środku i skali i pozostaje wyliczyć pozostałe wierzchołki korzystając również z powyższego wzoru. W razie pytań pisz śmiało. Pozdrawiam!
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=182451


Temat: Transformacja przestrzenna
Witam Dobry pomy¶³ z zrobieniem takiego modu³u. Popieram. Jednak mam jedn± uwagê - propozycjê. Przyjeli¶cie, ¿e skala transformacji bêdzie równa 1, ale w ró¿nego rodzaju pracach du¿± rolê odgrywa temperatura mierzonego obiektu. Dlatego powinna byæ mo¿liwo¶æ : - przyjêcia skali równej 1.0000000 (0ppm) - obliczenia skali na podstawie punktów dostosowania - wpisania skali rêcznie (na podstawie ró¿nicy temp. i wsp. rozszerzalno¶ci materia³u)
Źródło: softline.xgeo.pl/forum/viewtopic.php?t=6024


Temat: figury podobne
Mam gorącą prośbę do Was nie jestem dobra z matmy anjutro mam test który warto by było napisac na jakąś dobrą ocenę najlepiej na 4 i mam kłopot z dwoma zadaniami więc proszę was o pomoc. 1.Trójkąt A'B'C' jest podoby do trójkąta Abc . Oblicz skalę podobieństwa oraz długość bokow B'C' i A'C' jeżeli A'B' = 6 cm BC= 6 cm Ac 12 i AB 8 cm 2. Dwa tarasy w letnim domku mają kształt figur podobnych miejsza jest podobna do większej w skali k=3 Na pomalowanie wieszkszego tarasu potrzeba 8l farby ile potrzeba na pomalowanie mniejszego tarasu ?
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=129412


Temat: Podobieństwo Figur
Oblicz skale podobienstwa polokregu o promieniu cm i połokregu o srednicy 12cm.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=53519


Temat: Z serii "wykaż, że"
hint. " style="display: none;">Skorzystaj z tw. talesa dla trojkatow OCA, ODB, oblicz skale a dalej juz sobie poradzisz
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=124026


Temat: prostokątny arkusz papieru
Prostokątny arkusz papieru ma tę własność, ze po rozcięciu go na dwa przystające prostokąty każda z otrzymanych części jest podobna do całego arkusza. Oblicz skalę podobieństwa
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=74176


Temat: [pascal] scalowanie
...zamien_na_radiany; begin rad:=kat*pi/180;{procedura zamien na radiany} writeln('miara tego kata w radianach wynosi ', rad:2:3); end; procedure oblicz_zasieg; begin z:=(sqr(v)/9.81)*sin(2*rad);{procedura oblicz zasieg} WriteLn('zasieg wynosi ', z:3:3); Readln; end; procedure oblicz_skale; begin skala:=z/640;{procedura oblicz skale} WriteLn('skala wynosi ', skala:3:3); Readln; end; procedure init_graph; begin ster:=9; tryb:=2;{procedura init graph} initgraph(ster,tryb,'D:\tp7\tp7\BGI'); Setaspectratio(10000,10000); end; procedure rysuj_uklad; begin setcolor(red);{procedura rysuj uklad} line(2,0,2,480); {os oy}...
Źródło: forum.ks-ekspert.pl/index.php?showtopic=99250


Temat: oblicz skalę podobieństwa
trapez równoramienny o podstawach długości 4cm i 9cm podzielono na dwa trapezy podobne prostą równoległą do podstaw. oblicz skalę podobieństwa otrzymanych trapezów. bardzo proszę o pomoc!
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=192020


Temat: Stosunek pól - Tales
Trójkąty ABC i DEC są podobne (wiesz dlaczego?) Oblicz skalę k tego podobieństwa i skorzystaj z tego, że jeżeli dwie figury są podobne w skali k, to stosunek pól powierzchni tych figur wynosi
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=166261


Temat: problem z kartografią help !
Witam, mam problem, nigdzie nie mogę znaleść żadnych informacji na temat podziałki geograficznej Czy ktos z was wie moze co to jest ? podziałka geograficzna i jak wygląda ? --- po za tym mam problem z rozwiązaniem pewnych zadań czas do wtorku i jest problem, jak ktos jest dobry z matmy to moze cos pomoze: zad. Oblicz skale w jakiej należy wykreślić kontur Polski aby zmieścił się na arkuszach formatu A3, A4, A5 zad. Z jakim błędem nalezy sie liczyć z lokalizacja obiektów w terenie majac do dyspozycji mapę tego terenu w skali: a) 1:10 000 b) 1:50 000 c) 1:200 000 zad. Powierzchnia mapy w rzeczywistosci wynosi 70 000 km kwadratowych. Oblicz jaką powierzchnię bedzie miała ta wyspa na mapie wiernopowierzchniowej wykonanej w skali: a) 1:1 000 000 b)...
Źródło: alk1b40.nastolatek.pl/forum/viewtopic.php?t=4475


Temat: podobienstwo trojkatow
W trójkącie równobocznym ABC wysokości AE i CD przecinają się w punkcie O a) wykaż że trójkąt ODE jest podobny do ADE. Oblicz skale tego podobieństwa b) Wiedząc że obwód = 2 oblicz długość boków trójkąta ABC. Wynik przedstaw w postaci A+B pierwiastek z C gdzie A,B,C należą do liczb całkowitych
Źródło: forum.zadania.info/viewtopic.php?t=3409


Temat: Skala polowa mapy
Powierzchnia jeziora Śniardwy wynosi 113,85 km². Na mapie ma ono powierzchnię 50,6 mm². Oblicz skalę mapy. Co dalej, żeby uzyskać skalę mapy ?
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=215741


Temat: linowiec rosyjski "priedeiestinacja''
Jak masz już takie plany to połowa roboty z głowy. Ustal sobie jakiej wielkości chcesz zrobić ten statek oblicz skalę i wtedy zmniejsz sobie każde wielkości w stosunku do tej skali i wtedy przenieś na kartkę a później na jakiś brystol i wytnij. Wystarczy trochę własnej inicjatywy
Źródło: forum-zapalki.eu/viewtopic.php?t=990


Temat: Problem ze SKALĄ(PODZIAŁKĄ)
Działka na mapie ma 72cm2 a w rzeczywistości ma 3ha. Oblicz skalę mapy. Nie mam pojęcia jak to obliczyć proszę aby ktoś to obliczył, pokazał mi wszystkie obliczenia oraz jeśli może to wytłumaczyć co robił.
Źródło: nedds.pl/index.php?showtopic=81449


Temat: Podobieństwa, trójkąty, skale map
...równoramiennym ABC kąt przy podstawie AB ma miarę 40 Stopni, a w trójkącie A`B`C` kąt przy wierzchołku C` ma miarę 100 stopni. Czy te trójkąty są podobne? 2.Kilometrowi w terenie odpowiada na mapie odc. długości 2.5 cm. W jakiej skali wykonana jest ta mapa? 3.W atlasie samochodowym, w którym plany miast są sporządzone w skali 1 : 25 000, rynek Główny na Starym Mieście w Krakowie jest kwadratem o boku 8mm. Jakie są wymiary rzeczywiste tego rynku? 4. Oblicz skalę podobieństwa dwóch kół, wiedząc że pole pierwszego z nich wynosi 25 PI cm2, a obwód drugiego 25 PI cm? Dzięki za którekolwiek z tych zadań, liczę na pomoc!
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=156944


Temat: prostokąt i romb (podobieństwo figur)
Podobieństwo Figur 1.Długość boków prostokąta ABCD są równe 16 cm i 10 cm. Krótszy bok prostokąta A'B'C'D' podobnego do prostokąta ABCD ma (√5)ÄŹżË cm długości. Oblicz pole i obwód prostokąta A'B'C'D' 2. Romb ABCD o obwodzie 20 cm jest podobny do rąmbu KLMN o obwodzie 5 cm. Oblicz skalę podobieństwa rombu KLMN do rombu ABCD.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=34709


Temat: Kilka zadań z geometrii płaskej
...kilku zadań z geometrii płaskiej. Z góry dziękuję i pozdrawiam. 1. Oblicz: a) pole trójkąta równobocznego o boku długości 2cm; b) długość promienia okręgu wpisanego w ten trójkąt; c) pole koła opisanego na tym trójkącie. 2. Wysokość trójkąta prostokątnego poprowadzona na przeciwprostokątną dzieli ją na dwa odcinki, długości 3cm i 27cm. Oblicz pole tego trójkąta. 3. Trójkąt o polu 4 jest podobny do trójkąta ABC o polu 100. Oblicz skalę podobieństwa trójkąta do trójkąta ABC. 4. Boki trójkąta ABC mają długość 25cm, 39cm, 40cm. Oblicz: a) pole trójkąta ABC; b) długość promienia okręgu opisanego na tym trójkącie; c) długość promienia okręgu wpianego w ten trójkąt; d) sinus największego kąta w trójkącie ABC. 5. Kąt wpisany w koło o promieniu długości 9cm ma miarę . Oblicz długość łuku, na którym jest oparty ten kąt oraz pole wycinka koła...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=131553


Temat: treść zadania przygotowujęcego na maturę rozszerzona
Witam serdecznie. Byłby ktoś w stanie napisać jak to zadanie rozwiązać? Odcinek AB gdzie A(0, -4) B(0 6) jest przeciwprostokątną trojkata ABC. Wierzchołek C o ujemnej odciętej należny do prostej k o równaniu y=-x a) oblicz wierzchołek C b)Obrazem trojkata ABC w jednokładności o srodku S i skali k, k<0 jest trójkąt A'B'C' którego pole wynosi 5 wiedzac dodatkowo ze C' (6.5, -3.5) oblicz skale jednokładności i współrzędne punktu S Pozdrawiam, proszę o odpowiedź.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=186677


Temat: Trapez i trójkąt równoramienny
Ja mogę dać tylko wskazówki, ale za to bardzo dobre. Ty porachuj. Etap rachunków już dawno mam za sobą. Zad 1. Trójkąt APM i trójkąt CDM są przystające, a pole trójkąta CDM łatwo jest obliczyć. Zad. 2. Trójkąt pierwotny i trójkąt jaki pwostanie w wyniku podziału rtójkąta na trapez i trójkąt są jednokładne. Oblicz skalę jednokładności i wtedy łatwo obliczysz boki "małego" trójkąta. Wykorzystaj to że pole dużego trójkąta jest dwa razy większe od pola "małego" trójkąta. Czyli wszystko. Powodzenia.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=110258


Temat: Wynikt testu IQ Ravena w przeliczeniu na Catella...
weź normy (M, SD), oblicz skalę Z (albo i nie musisz), przelicz na wariacyjny IQ (M=100, SD=15) i gotowe 99 centyl to może, ale nie musi być wystarczające (dla IQ=145, to jest trzecie odchylenie standardowe, czyli zostaje 0,13% więc byłby to 99,87 centyl). O ile oczywiście przez skalę Cattella rozumiesz wariacyjny IQ, bo jak nie to policz sobie skalę Z dla obu i będziesz miał jasność
Źródło: psychologia.apl.pl/forum/viewtopic.php?t=4894


Temat: podobieństwo czworokątów
Długość boku rombu ABCD wynosi 4cm, a kąt ostry ma miarę 60stopni. W rombie EFGH wysokość ma 9cm, a krótsza przekątna ma 6cm. Wykaż, że romb EFGH jest podobny do rombu ABCD, i oblicz skalę tego podobieństwa. Proszę o pomoc.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=155238


Temat: jednokładność, 2 banalne zadania
1. Punkty A i A' są jednokładnie O(0,0) oblicz skale s A(0,3) A'(0,-3) 2. X, X', znajdz punkt 0 -- 5 mar 2010, o 20:49 -- już nie trzeba
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=183628


Temat: Kilka zadań z optyki
1. a) Obliczamy ogniskowa ze wzoru: wspolczynnik dla powietrza - masz dane Teraz wystarczy podstawic i obliczyc ogniskowa f. b) Obliczenie skali - obrazu w stosunku do rzeczywistego przedmiotu: 2. d- stała siatki dyfrakcyjnej 3. klik -- 26 lis 2009, o 13:07 -- 4.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=157710


Temat: Trójkąt prostokątny (z podobieństwa trójkątów)
Oblicz przeciwrpstokątną większego trójkąta. Oblicz obwód większego trójkąta. Oblicz skalę k podobieństwa (obwód większego : obwód mniejszego) Oblicz przeciwprostokatną mniejszego trójkąta (k=przeciwprostokątna dużego trójkąta : przeciwprostokątna mniejszego trójkąta)
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=124020


Temat: działki w kształcie trójkąta
Trójkąty ABC i ADE są podobne, ale w jakiej skali? Policzymy wysokość opuszczoną z wierzchołka C: Teraz obliczenie skali to już drobnostka: Znając skalę podobieństwa trójkąta ABC do ADE, bez problemu wyliczysz długość odcinków DE, CD, DA, CE i EB
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=150042


Temat: Gipsowa płyta CD.
Gipsową płytę o bokach długości 1 m i 3 m rozcięto na dwa prostokąty podobne. W jakiej skali każda z części pociętej płyty jest podobna do drugiej. są 4 mozliwosci: '1.Rozcięcie płyty na połowy .' 'Prostokąty są przystające, czyli podobne w skali 1:1.' '2.Rozcięcie płyty na prostokąty o bokach 1 i x, oraz 3-x i 1' 3.Rozcięcie plyty na prostokąty o bokach 3 i x oraz 3 i 1-x Chodzi mi teraz o obliczenie skali tego 2 i 3 przypadku:|baardzo pilne:| Byłaby mi neizmiernie miło gdyby ktos pomógł:|
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=215569


Temat: Trójkąt równoboczny
W trójkącie równobocznym ABC wysokości AE i CD przecinają się w punkicie S: a) Wykaż, że trójkąt ABE jest podobny do trójkąta ASC. Oblicz skalę podobieństwa. b) Wiedząc, że obwód trójkąta ASC wynosi 18 cm, oblicz długość boku trójkąta ABC. Wynik przedstaw w postaci a + b, gdzie a, b, c należy do C i c > 0.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=186433


Temat: Zadanie- jednokładność prostokątów
Prostokąt o wymiarach 18cm na 15 cm jest jednokładny z prostokątem, którego jeden z boków ma długość 6 cm. Oblicz skalę jednokładności oraz obwód drugiego prostokąta.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=37450


Temat: podobieństwo - odcinki
Proszę o pomoc: Punkt C jest takim punktem niezerowego odcinka AB, że stosunek długości odcinka AC do długości odcinka CB jest równy stosunkowi długości odcinka CB do długości odcinka AB a) Oblicz skalę podobieństwa przekształcającego odcinek AC na odcinek CB b)
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=138685


Temat: skala podobieństwa
Trójkat A* B* C* podobny do trojkata ABC. Oblicz skale podobienstwa oraz długośc bokow B* C* i A*C* jezeli AB=10 BC 5 AC 8 A*B*4cm.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=112821


Temat: Uzasadnij, że trójkąty są podobne
W równoległoboku ABCD o bokach długości 18 i 20 cm poprowadzono wysokości DE i DF. Uzasadnij, że trójkąty ADE i DFC są podobne. Oblicz skalę podobieństwa. Jak uzasadnić, że trójkąty są podobne?
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=112569


Temat: Jezioro o powierzchni 5 ha na mapie zajmuje powierzchnię...
Jezioro o powierzchni 5 ha na mapie zajmuje powierzchnię 5cm2. Oblicz skalę tej mapy.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=186237


Temat: jak sie rozlicza podatek w Szwajcarii?
">Teraz to juz nie jest kosmiczna suma, ale i tak dalej duza. Powiedzmy, ze nie wydalbym calej albo dwoch pensji Dla mnie nadal jest. Zakładając że to kontrakt: 320CHF razy 42 godziny w tygodniu razy 48 tygodni w roku (dla kontraktu się przyjmuje 4 tygodnie wolnego do obliczenia skali rocznej) To daje... 320*42*48 645120 Prawie 650 TYSIĘCY franków rocznie. Ja nadal twierdzę, że jest to dla mnie astronomiczna i kosmiczna suma jak na zarobki kogoś nie będącego na stanowisku kierowniczym
Źródło: polacy.ch/forum/viewtopic.php?t=802


Temat: zagadnienia na 2
1 zadanie. W trójkącie prostokątnym równoramiennym długość jest równa10cm. Oblicz pole trójkąta. 2 zadanie. Czy prostokąty są podobne? Jeśli tak to oblicz skalę podobieństwa. 1 prostokąt szerokość 6cm długość 3cm 2 prostokąt szerokość 18cm długość 9cm 3 zadanie. Przytocz treść tw. Talesa. Podkreśl tezę tego twierdzenia. 4 zadanie. Narysuj siatkę ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, którego krawędź podstawy ma 4cm a wysokość ściany bocznej 3cm. Oblicz jego pole powieszchni całkowitej.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=201859


Temat: Soldano SLO 100 PCB próba
Moje wymiary to 49x25x7cm - z obliczeń skali zdjęcia Hiwatt-a.
Źródło: trioda.com/forum/viewtopic.php?t=14396


Temat: 3 małe kule wpisane w dużą
W dużą wpisano trzy małe kule o jednakowych promieniach o taki sposób ,że każda z kul jest styczna do trzech pozostałych . Oblicz skalę podobieństwa dużej kuli do małej kuli.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=166637


Temat: Podobieństwo figur
Witam Mam problem dotyczący tego, że muszę poprawić cały semestr na jutro inaczej nie zadam. Muszę zrobić duże 3 sprawdziany. Z dwoma sobie poradziłam ale z jednym nie mogę, własnie chodzi o podobieństwo figur. |Mam nadzieję że mi pomożecie Jesłi zły dział wybrałam to przepraszam Zad.1 Oblicz pole prostokąta podobnego do prostokąta o bokach 2 cm i 5 cm w skali k, gdy: a) k=3 b) k= frac{1}{2} c) k=4 d) k=2 Zad.2 Oblicz skalę podobieństwa oraz długości boków prosotokąta podobnego do prostokąta 3cm x 5 cm, gdy obwód prosotokąta podobnego wynosi: a) 32 cm b) 8 cm c) 64 cm d)48 cm Zad.3 Przyprostokątne trójkąta prostokątnego ABC wynoszą 3 cm i 4 cm, a pole trójkąta podobnego A'B'C wynosi: a) 24cm b) 54 cm c)150 cm d) 96 cm
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=77744


Temat: Skala podobieństwa trojkątów
zad1 . Trójkąt ABC ma obwód równy 30 cm a pole 24 cm2. Obwód trójkąta A1B1C1 podobnego do trójkąta ABC wynosi 15 cm.Oblicz pole trójkąta A1B1C1. Wiem, że k=2 i trójkąt A1B1C1 ma dwa razy krótsze boki. W odpowiedzi jest pole trójkąta A1B1C1 = =4,89cm2.Jak to poprawnie zapisać ? Zad2 Trójkąt ABC jest podobny do trójkąta A(prim)B(prim)C(prim) Oblicz skale podobieństwa trójkątów na rysunku Proszę o wyjaśnienie tych zadań
Źródło: forum.zadania.info/viewtopic.php?t=10522


Temat: Geometria płaska - polr koła, pole trójkata
1. Pole trójkąta równobocznego jest równe cm2. Oblicz pole koła wpisanego i pole koła opisanego na tym trójkącie, 2. wysokość trójkata prostokątnego poprowadzona na przeciwprostokątną dzieli ją na dwa odcinki długości 3 i 12 cm oblicz pole tego trójkąta 3. o trójkącie ABC wiemy że AB=12cm, AC=8cm, kąt CAB ma miare 60stopni oblicz pole tego trójkąta 4. trójkąt a1b1c1 o polu 80cm2 jest podobny do trójkąta ABC o polu 20cm2 oblicz skale podobieństwa obu trójkątów, 5. oblicz pole koła wpisanego w trójkąt prostokątny o bokach długości 18, 24, 30cm.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=196283


Temat: mozgi matematyczne prosze o pomoc moze ktos umie zrobic te zadanka plissss
Zad 1 W dużą kulę wpisano 3 małe kule o jednakowych promieniach w taki sposób ze każda z kul jest styczna do 3 pozostałych. Oblicz skale podobieństwa małej kuli do dużej. Zad2 Kula jest styczna do powierzchni bocznej stożka ściętego i obu jego podstaw. Oblicz polwe powierzchni kuli jeżeli promień krótszej podstawy stożka ściętego ma długość r a jego tworząca jest równa a. podaje moj numer gg *** Zadałaś pytanie na Forum tu oczekuj odpowiedzi Ten post był edytowany przez masaj007 dnia: 20 marzec 2007 - 15:58...
Źródło: forum.idg.pl/index.php?showtopic=80907


Temat: Podobieństwo Trójkątów
Mam problem z tymi zadaniami: 1) Trójkąty ABC i A'B'C' są podobne. Oblicz skalę podobieństwa i długości pozostałych boków, jeżeli |AB|=3/4cm |BC|=10mm |A'B'|=30cm |A'C'|=20cm 2) Trójkąty ABC i A'B'C' są podobne. Oblicz stosunek obwodów trójkątów ABC i A'B'C' oraz długości pozostałych odcinków, jeżeli a)|AB|=8cm |BC|=10cm |CA|=6cm |C'A'|=4cm b)|AB|=70cm |BC|=12/5dm |CA|=5,6dm |B'C'|=4 pierwiastek 2c, Bardzo prosze o rozwiązanie. Z góry dziekuje
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=50604


Temat: obliczanie ze skala
Zad. 1. Akwen, który ma 144 km2 powierzchni, na mapie zajmuje 9 cm2. Oblicz skalę liczbową tej mapy, a obliczenia koniecznie zapisz. prosze o pomoc, bo nie wiem jak zamienic pozniej z na zwykle cm, wiec prosze o rozwiazanie a nie tylko o podpowiedz bo sie przygotouje do konkursu;DD
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=157745


Temat: mat(2 zadania)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- zad1 samolot po starcie leciał 280 km na północ , po czym 150 km na zachód , a wreszcie 70 km na północ. W jakiej odległości od punktu startu znalazł się samolot ? w odpowiedzi jest tak: 1)uzasadnienie ze trojkaty ABS i BCM sa podobne ( gdzie są te trójkąty ) ??? 2) obliczenie skali podobienstwa = 4 3)zastosowanie wlasnosci trojkatow : BC+ 4BC=150 ???? skąd to 4)obliczenie dlugosci odcinka BC=30km 5)zastosowanie twierdzenia pitagorasa i oblicznie odcinka BM=10 pierwiastek z 58 cm 6)obliczenie BS=40 pierwiastej z 58 cm 7)obliczenie SM=50 pierwiastek z 58 =około=381 km...
Źródło: forum.idg.pl/index.php?showtopic=139002


Temat: Proszę o pomoc (pilne)! ,,
fotografię o wymiarach10x14 powiększono w pewnej skali,tak że jej długość wynosi teraz 45cm. oblicz skalę prawdopodobieństwa i szerokość fotografii.
Źródło: forum.zadania.info/viewtopic.php?t=1127


Temat: proszę o pomoc zadania semestralne
...A I B wynosi 6 godz.40 min. Oblicz różnicę długości geograficznej miedzy tymi miejscowościami. Zadanie 5 Samolot wyleciał z warszawy, gdzie latem obowiązuje czas 30oE o godzinie 2030.Lot do Montrealu trwał 8 godzin. O której godzinie czasu strefowego(liczonego według 75oW)wylądował samolot w Montreal Zadanie 6 Oblicz wysokość, na której góruje słońce w pierwszych dniach astronomicznych pór roku w Bombaju(18oN, 730E). Zadanie 7 Oblicz skalę mapy, na której odległość między punktami A i B wynosi 5cm, podczas gdy na mapie w skali 1: 40 000 opisywane punkty znajdują się w odległości 20 cm
Źródło: forum.zadania.info/viewtopic.php?t=462


Temat: zadania - trójkąty
...√3 cm kwadratowych. Oblicz pole koła wpisanego i pole koła opisanego na tym trójkącie. 2. Wysokość trójkąta prostokątnego poprowadzona na przeciwprostokątną dzieli ją na dwa odcinki, długości 3 cm i 12 cm. Oblicz pole tego trójkąta. 3. O trójkącie ABC wiemy, że AB = 12 cm, AC = 8 cm i kąt CAB ma miarę alpha = 60 stopni. Oblicz pole tego trójkąta. 4. Trójkąt A1B1C1 o polu 80 cm kwadratowych jest podobny do trójkąta ABC o polu 20 cm kwadratowych. Oblicz skalę podobieństwa trójkąta A1B1C1 do trójkąta ABC. 5. Oblicz pole koła wpisanego w trójkąt prostokątny o bokach długości 18 cm, 24 cm, 30 cm. 6. Boki trójkąta ABC mają długość 13 cm, 20 cm, 21 cm. Oblicz a) pole trójkąta ABC b) długość promienia okręgu opisanego na tym trójkącie c) długość promienia okręgu wpisanego w ten trójkąt d) sinus najmniejszego kąta w trójkącie ABC. 7. Kąt wpisany w koło ma miarę 25 stopni i...
Źródło: forum.zadania.info/viewtopic.php?t=10761